សូមស្វាគមន៍សន្និសីទអន្តរជាតិអនឡាញលើកទី១​ ស្តីពីការអប់រំ ប្រឹក្សាគរុកោសល្យ​

ក្រោមប្រធានបទ៖ ប្រឹក្សាគរុកោសល្យ និងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់មន្រ្តីអប់រំ

ស្វែងរកវគ្គសិក្សាល្អៗ របស់យើង

ពិធីការពារសាកល្បងសារណាខ្លី របស់គរុនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ ជំនាញប្រឹក្សាគរុកោសល្យ នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី

សេចក្តីប្រកាស

សេចក្តីប្រកាស

ពិធីការពារសាកល្បងសារណាខ្លី របស់គរុនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ ជំនាញប្រឹក្សាគរុកោសល្យ នៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគរុកោសល្យជំនាន់ថ្មី

ការណែនាំអំពីការសិក្សា

ការណែនាំអំពីការសិក្សា

  • ជំនាញប្រឹក្សាគរុកោសល្យ
  • ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អប់រំ
  • ប្រឡងអាហារូបករណ៍តាមអនឡាញ
ទីតាំងការិយាល័យ

ទីតាំងការិយាល័យ

A26BT5 BUILDING LONDON, ENGLAND
DAILY: 10:00 AM – 5:00 PM
MONDAY & HOLIDAYS: CLOSED

ព័ត៌មានថ្មីៗ